សាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ

បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីធ្វើអោយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានល្អប្រសើរឡើង តាមរយៈការខិតខំផ្តល់ជំនួយសង្រ្គោះបន្ទាន់ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពក្រីក្រ ការព្យាបាលជំងឺ និងផ្តល់ការអប់រំ។