ទំនាក់ទំនងយើង

  • P.O Box 1086, Phnom Penh, Cambodia, No.24, St 310, Toul Svay Prey I, Phnom Penh
  • Tel: 023 223 489 / Tel: 012 649 534
  • cbncambodia@gmail.com
  • www.cbncambodia.com