បេសកកម្មរបស់អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជានិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត

អង្គការស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាបានចុះពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺទូទៅ និង មាត់ធ្មេញចំនួន៤ថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដល់ឃុំទាំងពីរ។ ចំពោះកម្មវិធីកុមារវិញយើងបានអប់រំអនាម័យសុខភាពមាត់ធ្មេញ មើលរឿងសៀវភៅពិសេស លែងល្បែងកំសាន្ត និងច្រៀងចំរៀង។ ជាលទ្ធផលយើងបានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅនិងមាត់ធ្មេញនិងផ្ដល់ក្ដី សង្ឃឹមដល់ប្រជាជនចំនួន ១៥៣៨នាក់ និង កុមារចំនួន ២៤១នាក់ចូលរួម កម្មវិធីកុមារ។

Leave a Reply