ភាពជាដៃគូរជាមួយឡូហ្គោក្តីសង្ឃឹមនាវា ថ្ងៃទី 5-9 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ​ 2013 ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត, ធ្មេញហើយនិងភ្នែក នៅក្រុងព្រះសីហនុ។

ភាពជាដៃគូរជាមួយឡូហ្គោក្តីសង្ឃឹមនាវា ថ្ងៃទី 5-9 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ​ 2013 ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត, ធ្មេញហើយនិងភ្នែក នៅក្រុងព្រះសីហនុ។

1. Medical Activities

2.Dental Activities

3. Eye Check up Activities