អត្តប្រយោជន៍នៃឧបករណ៏សូឡាគឺបានជួយដល់កុមារកំព្រាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសនីនៅ ល្វាសរ, កណ្តាល, ប្រទេសកម្ពុជា។

អត្តប្រយោជន៍នៃឧបករណ៏សូឡាគឺបានជួយដល់កុមារកំព្រាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គសនីនៅ ល្វាសរ, កណ្តាល, ប្រទេសកម្ពុជា។ The Solar System ,We set up in Hope for Cambodia Orphanage…

Read more