ផ្លាស់ប្តូរសុខភាពដោយស៊ីប៊ីអិនកម្ពុជាបានខួងអណ្តូងទឹកស្អាត

ផ្លាស់ប្តូរសុខភាពដោយ ស៊ីប៊ីអិន កម្ពុជា បានខួងអណ្តូងទឹកស្អាត 12- year-old Menh gets sick after drinking unpurified water at a…

Read more

ជីដូនព្រួយបារម្ភណ៏អំពីទឹក

គ្រប់ពេលវេលា  លោកស្រី គីម បានឲ្យចៅរបស់គាត់ផឹកទឹក, គាត់ព្រួយបារម្ភណ៏អំពីវាដែលធ្វើឲ្យចៅរបស់គាត់ឈឺ។ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងស្រះទឹកកខ្វក់តែមួយ តែនាងគ្មានជម្រើស?

Read more