សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីធ្វើអោយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានល្អប្រសើរឡើង តាមរយៈការខិតខំផ្តល់ជំនួយសង្រ្គោះបន្ទាន់ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពក្រីក្រ ការព្យាបាលជំងឺ និងផ្តល់ការអប់រំ។

Read more