ការបរិច្ចាក

Donation Via Cambodian Public Bank

*Local Donation

  • CBN Bank Account Name: Christian Broadcasting Network Cambodia
  • CBN Bank Account Number: 010-02-10-03165-1

*Abroad Donation (USA)

Cambodian Public Bank Plc

Phnom Penh, Cambodia

Swift code: CPBLKHPP

  • CBN Bank Account Name: Christian Broadcasting Network Cambodia
  • CBN Bank Account Number: 010-02-10-03165-1

Donate via wing bank

  • CBN Bank Account Name: CBN (Cambodia)
  • CBN Bank Account Number: 01777785